Nejnovější

 

Nejpozději do 1.11.2013 se podávají žádosti na PVP 2013 Více info >>

 

Nejpozději do 15.11.2013 se prodlužují závazky AEO Více info >>

 

Od 1.10.2013 přijímá PGRLF žádosti v rámci programu Podpora nákupu půdy Více info>>

 

Změny v označování zvířat Více info>>

 


 

 


 

Bc. Jaroslav Bezpalec

Mobil: 776 845 486

 

IČ: 721 65 171

 

Ing. Linda Zimolová

Mobil: 604 468 710

 

   

Změny v označování zvířat

Dne 6. března 2013 byla schválena novela vyhlášky 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence. Tato novela, která nabývá účinnosti od 1. dubna 2013, přináší mimo jiné i změny v označování zvířat. Prodlužuje se lhůta označení telat po narození ze 72 hodin na 20 dnů. U chovatelů, kteří zvíře označí ve lhůtě 72 hodin a zašlou hlášení do 7 dnů od narození se nic nemění. Chovatelé, kteří označí tele později, musí ještě poslat s hlášením o narození telete i hlášení, kdy bylo tele označeno. Tele, které nebude označno do 20 dnů a hlášení o narození nebude zasláno do 7 dnů od narození (tele označeno do 72 hodin), nebo do 7 dnů od označení (tele označeno po  72 hodinách do stáří 20 dnů se současným zasláním data označení) se pro potřeby dotací bude považovat za tele, které nebylo řádně nahlášené.

Cross compliance

1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela NV 479/2009 SB., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor. Touto novelou byl zejména rozšířen GAEC 2 a byly zavedeny některé další požadavky na hospodaření (SMR). Více info

Nitrátová směrnice

Od 1. srpna 2012 je účinné nové nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Tímto nařízením je vyhlášen už 3. akční program, jehož prostřednictvím je do českého právního řádu implementována směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice). Uvedené nařízení vlády vymezuje zranitelné oblasti dusíkem (ZOD) a zároveň v nich upravuje podmínky hospodaření. Více info